top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

شاهنامه و آرتور کریستن سن


این کتاب دارای دو بخش است.بخش نخست ترجمه‌ی پیشگفتاری است که آرتور کریستنسن بر ترجمهاش از شاهنامه به زبان دانمارکی نوشته است. او بخش بزرگی از شاهنامه را منظوم، و در سال 1310 [1931] در دانمارک منتشر کرد. او در این پیشگفتار هم به زندگی فردوسی و محیط اجتماعی زمان او پرداخته است، و هم به سرچشمه ی اسطوره، فرهنگ و باورهایی که داستانها و شخصیتهای شاهنامه از آنها جان گرفته اند. در بخش دوم کتاب، مسعود کدخدایی پس از نگاهی به زندگی و آثار آرتور کریستنسن، به رابطهی او با ایران میپردازد و تلاش میکند تا دریابد که چرا این ایرانشناس برجسته که برای غرب دموکراسی را تبلیغ میکند، برای شرق دیکتاتوری را می پسندد و به ستایش رضاشاه می پردازد.

بخش نخست: پیشگفتار شاهنامه: آرتور کریستن سن

ترجمه از زبان اصلی: مسعود کدخدایی

بخش دوم: آرتور کریستن سن و ایران: نوشته مسعود کدخدایی

نشر فردوسی: استکهلم

طرح جلد: قادر شافعی

120 ص. چاپ نخست: 2014

شابک: 9789187359040

این کتاب گذشته از کتابفروشی های ایرانی در اروپا، در سایت آمازون هم در دسترس شماست


حوض یشم

 

چنانکه رستم الحکما می گوید، در میان دریاچه‎ی روبروی چهلستون حوض کوچکی از سنگ یَشم برای تفریح شاه سلطان حسین صفوی ساخته بودند. او با سوگلی‎اش در جایی مخصوص که برایش تدارک دیده بودند به تماشای پیکر برهنه‎ی زیباترین دختران ایران می‎نشست که با پیچ و تاب تَن‎های لطیف‎شان در آن آبِ پاک، شناکنان برایش دلبری میکردند:حکایتِ حوض یَشم، راحتخانه، حظخانه و لذّتخانۀ شاه سلطان حسین"وقتی که آن فخرِ ملوک با معشوقۀ خود بر آن نشیمن می‎نشست، آب پاکی در آن حوض یشم جاری [بود] و جواهر رنگارنگ و لعل‎های رخشانِ بسیار در آن میریختند. پیوسته از فوّارهاش آب می‎جوشید. کشتی بسیار خوبی ساخته و در آن انداخته بودند که گاهگاهی شاه شاهان با زنان ماه‌طلعتِ حورلقای خود در آن می‎نشست و آن کشتی را به گردش می‎انداختند و او حظّ میکرد و لذّت میبرد.زنان ماه پیکرِ سیم اندامِ سروقدِ گلرخسارِ سمَن‎بَرَش در آن دریاچه به شناوری و آب‎بازی مشغول [میشدند] و در هوای گرم، یعنی در فصل تابستان، آن سلطانِ جمشید نشان، در میان آن دریاچه بر نشیمنِ شاه‎نشین، بر لبِ حوض یشمِ پُرجواهر جلوس مینمود.

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.
bottom of page