top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

همه ی میوه ها شیرین نیستند


از متن کتاب: "آیا ناشر یا کسی که حذف بخشی از نوشته ‏های یک نویسنده را که بخشی از وجود اوست می‏ پذیرد، با همین کارش این اجازه را به دیگرانی که در قدرت‏اند نمی ‏دهد که بخشی از تفکر، تمایل، امیدها و در نتیجه بخشی از وجود خودش را هم حذف کنند؟ و این کسی که امروز در برابر حذف نوشته ‏های یک نویسنده سکوت می‏ کند همان نیست که فردا در برابر حذف یک اندیشه ساکت می ‏ماند و پس ‏فردا در برابر حذف یک انسان اندیشه‏ ورز و پسین فردا در برابر حذف یک گروه دگراندیش؟

گردن گذاشتن به حذف یعنی پذیرفتن سخن نگفتن و خود را نشان ندادن که این‌ها شخص را بیمار می‏ کند و اگر تعداد زیادی در جامعه بیمار باشند کل جامعه بیمار می ‏شود و یک جامعه ‏ی بیمار یک دولت بیمار می ‏طلبد و ترکیب یک جامعه و یک دولت بیمار هم یک کشور بیمار می ‏سازد و هنگامی که کل یک کشور بیمار باشد، بیمار بودنِ یک انتشاراتی در آن هم چندان تعجبی بر نمی‏ انگیزد.

همه ی میوه ها شیرین نیستند

در نقد و معرفی نویسنده: مسعود کدخدایی ناشر: کتاب ارزان سوئد طرح جلد و صفحه بندی: قادر شافعی چاپ نخست: 1388 [ 2009 ] شابک ) ISBN :) 2 - 10 - 86065 - 91 - 987


حوض یشم

 

چنانکه رستم الحکما می گوید، در میان دریاچه‎ی روبروی چهلستون حوض کوچکی از سنگ یَشم برای تفریح شاه سلطان حسین صفوی ساخته بودند. او با سوگلی‎اش در جایی مخصوص که برایش تدارک دیده بودند به تماشای پیکر برهنه‎ی زیباترین دختران ایران می‎نشست که با پیچ و تاب تَن‎های لطیف‎شان در آن آبِ پاک، شناکنان برایش دلبری میکردند:حکایتِ حوض یَشم، راحتخانه، حظخانه و لذّتخانۀ شاه سلطان حسین"وقتی که آن فخرِ ملوک با معشوقۀ خود بر آن نشیمن می‎نشست، آب پاکی در آن حوض یشم جاری [بود] و جواهر رنگارنگ و لعل‎های رخشانِ بسیار در آن میریختند. پیوسته از فوّارهاش آب می‎جوشید. کشتی بسیار خوبی ساخته و در آن انداخته بودند که گاهگاهی شاه شاهان با زنان ماه‌طلعتِ حورلقای خود در آن می‎نشست و آن کشتی را به گردش می‎انداختند و او حظّ میکرد و لذّت میبرد.زنان ماه پیکرِ سیم اندامِ سروقدِ گلرخسارِ سمَن‎بَرَش در آن دریاچه به شناوری و آب‎بازی مشغول [میشدند] و در هوای گرم، یعنی در فصل تابستان، آن سلطانِ جمشید نشان، در میان آن دریاچه بر نشیمنِ شاه‎نشین، بر لبِ حوض یشمِ پُرجواهر جلوس مینمود.

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.
bottom of page